นางสาว ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจเอก ประชา  พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 น.อ. อนุดิษฐ์  นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

พลเอก เสถียร  เพิ่มทองอินทร์
ปลัดกระทรวงกลาโหม

นายธีรกุล  นิยม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายพระนาย  สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์
อัยการสูงสุด

นางสาว วลัยรัตน์  ศรีอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง


นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นายทศพร  ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  พลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก  

 พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์  ดามาพงศ์  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล
เสนาธิการทหารบก

  นายธาริต  เพ็งดิษฐ์
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ